เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการปรางค์กู่ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ

Personnel

ผู้บริหาร

 • thumbnail

  นางนุชนาถ จารุวงษ์เสถียร

  ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ

 • thumbnail

  นายสุทธิรักษ์ โพทุมทา

  ผู้อำนวยการ

ฝ่ายบุคลากร

 • thumbnail

  นางสาวธัญยพร์ บูรณะ

  หัวหน้าฝ่ายบุคลกรและความร่วมมือ

ฝ่ายวิชาการ

 • thumbnail

  นายภิญญาพัญช์ เตชะ

  หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

 • thumbnail

  นางสาวภัทราวรินทร์ นรดี

  เจ้าหนาที่วัดผลประเมินผล

 • thumbnail

  นางสาวสุนิสา ดาศรี

  เจ้าหน้าที่งานทะเบียน/เจ้าหน้างานครูที่ปรึกษา

 • thumbnail

  นายเกียรติศักดิ์ ชื่นชม

  เจ้าหน้าที่งานสื่อการสอนนวัตกรรม

ฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา

 • thumbnail

  นายศุภลักษ์ ปรือปรัก

  หัวหน้าฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

 • thumbnail

  นายธนเศรษฐ์ ทองเอี่ยม

  เจ้าหน้าที่กิจกรรมนักศึกษา

ฝ่ายแผนงานฯ

 • thumbnail

  นางสาวดุษฎีวรรณ สันทาลุนัย

  หัวหน้าฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

ฝ่ายการเงิน

 • thumbnail

  นางสาวติระนันท์ ธรรมธน

  หัวหน้าฝ่ายการเงิน

^