เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการปรางค์กู่ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ

Personnel

ฝ่ายวิชาการ

 • thumbnail

  นายภิญญาพัญช์ เตชะ

  หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

 • thumbnail

  นางสาวภัทราวรินทร์ นรดี

  เจ้าหนาที่วัดผลประเมินผล

 • thumbnail

  นางสาวสุนิสา ดาศรี

  เจ้าหน้าที่งานทะเบียน/เจ้าหน้างานครูที่ปรึกษา

 • thumbnail

  นายเกียรติศักดิ์ ชื่นชม

  เจ้าหน้าที่งานสื่อการสอนนวัตกรรม

^