เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการปรางค์กู่ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ

ประวัติ

ประวัติสถานศึกษา
  ประวัติวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการปรางค์กู่
          วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการปรางค์กู่ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ.2555 อยู่บ้านเลขที่ 159 หมู่ที่ 14 ตำบลบลกู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ พื้นที่ก่อสร้างวิทยาลัยทั้งสิ้น 11 ไร่   1 งาน 16 ตารางวา   โดยมีนางศุภัชญา จันทะเขตร์ และ นางชนกชนม์ ต๊ะพรม มาเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการปรางค์กู่ เกิดขึ้นจากแรงบันดาลใจของ  นางศุภัชญา จันทะเขตร์ ที่มีจิตสำนึกต่อบ้านเกิด และ มีวัตถุประสงค์  เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนมีทางเลือกในการเลือกศึกษา ในระบบอาชีวะ และเป็นทางเลือกให้ผู้ปกครอง ส่งบุตรหลานมาเรียนสายอาชีวศึกษา ให้ตรงตามที่ตลาดแรงงานต้องการเป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้แก่ผู้เรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิของคนในชุมชนและคนในพื้นที่ใกล้เคียง ได้เข้ามาเรียนสายอาชีพตามความสนใจ ตรงตามความถนัดและประสบการณ์ตรง ให้แก่ผู้เรียนส่งเสริมให้มีความรู้ กล้าแสดงออกในทางที่ถูก มีทักษะในการดำรงชีวิตที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ อยู่ในสังคมอย่างสงบสุข เพื่อประสานสัมพันธ์ร่วมกับวัด บ้าน ชุมชน หน่วยงาน ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนทุกภาคส่วน ได้ร่วมกันพัฒนาอาชีวศึกษา ให้แก่ กุลบุตร กุลธิดา ให้เป็นคนดี มีคุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป จึงได้ชักชวนให้ นางชนกชนม์ ต๊ะพรม เพื่อนสนิทมาเป็นหุ้นส่วนในการก่อตั้งวิทยาลัยและวิทยาลัยได้ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ เมื่อวันที่  13 กรกฏาคม พ.ศ. 2555 วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการปรางค์กู่ เปิดทำการเรียนการสอนเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ทำการสอนในระดับประกาศณียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศณียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ภาคปกติ สาขาบัญชีและสาขาคอมพิวเตอร์ โดยมีนางศุภัชญา จันทะเขตร์ เป็นผู้รับใบอนุญาตก่อตั้งวิทยาลัยต่อมาเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 นางศุภัชญา จันทะเขตร์ ได้ขายกิจการพร้อมใบอนุญาตให้ดร.นิพนธ์ สุวรรณกูฏ ปัจจุบัน ดร.นิพนธ์ สุวรรณกูฏเป็นผู้ถือใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการปรางค์กู่ และมีนายสุทธิรักษ์  โพทุมทา เป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการปรางค์กู่
^